0910 90 90 301
Sat - Thu: 8:30am - 6:00pm

موقعیت و عملکرد توربوشارژر و اینترکولر

Pdu94dilctrvjbiipoom

در این مطلب قصد داریم در خصوص موقعیت و عملکرد سیستم توربوشارژر و اینترکولر مطالبی را خدمتتان ارائه دهیم:

توربوشارژر چیست؟

توربوشارژ شامل کمپرسور و توربين است که روي يک محور مشترک در مسير خروجي اگزوز قرار دارند. انرژي گاز اگزوز به وسيله توربين خروجي به انرژي دورانی تبديل مي شود، که باعث حرکت کمپرسور مي گردد. هواي متراکم شده از کمپرسور خارج شده و از ميان سردکن هوا، دريچه گاز و مينفولد ورودي عبور کرده و وارد سیلندرها می شود.

به منظور دستيابي به فشار هواي تقريباً ثابت روي محدوده وسيعي از دور موتور، توربوشارژ از مداري جهت خروج گازهاي اگزوز به صورت کنارگذر از توربين گاز استفاده مي کند.
شيري که باز شدن کنار گذر را در يک فشار شارژ مشخص تنظيم مي کند به عنوان دريچه تخليه شناخته مي شود. موتورهايي که داراي توربوشارژ هستند بهره قابل توجهي از کنترل افزايش فشار مي برند. اگر تنها يکی از دريچه مکانيکي-بادي استفاده شود، تنها يک نقطه تقويت کننده فشار براي تمام محدوده کارکرد و انحراف گازهای خروجی وجود دارد. اين کار شرايطي را به وجود مي آورد که باعث افزايش فشار پشت اگزوز، کار بيشتر توربوشارژ، افزايش گازهاي خروجي در سيلندرها و افزايش دماي هواي شارژ شده مي شود. با کنترل دريچه تخليه با يک شير سولونوئيدي به وسيله تنظيم پهناي پالس، بر حسب شرايط کارکرد موتور، مي توان فشارهاي مختلفي براي بازکردن دريچه تخليه معين نمود.