0910 90 90 301
Sat - Thu: 8:30am - 6:00pm

سيستم تهويه محفظه كارتل در موتورهاي مزدا

Koa482r7hbq39a5e4qpc

در طی کورس احتراق مقدار کمی از گازهای موجود در محفظه احتراق به محفظه پشت پیستون نشت می کند. تقریبا 70 درصد از این گازها سوخت محترق نشده (HC) است که می تواند روغن موتور را رقیق و آلوده کند و سبب سایش قطعات حساس موتور و ایجاد رسوب در روغن گردد. از طرفی خروج این گازها از محفظه موتور به خارج سبب آلودگی محیط زیست می گردد. در دورهای بالای موتور میزان فرار گازها از محفظه احتراق به کارتل افزایش یافته و فشار آن می تواند سبب ایجاد نشتی از کاسه نمدهای موتور گردد.
هدف استفاده از این سیستم انتقال گازهای مضر از محفظه کارتل قبل از آسیب رساندن به قطعات موتور و روغن، ترکیب با مخلوط وارد شده به موتور و کنترل آلایندگی است.
به جهت بهینه سازی میزان جریان تهویه کارتل از یک شیر یکطرفه دبی متغیر استفاده شده است. میزان دبی عبوری از این شیر وابسته به میزان نشتی محفظه احتراق است و با آن نسبت مستقیم دارد.